ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ακολουθεί ενημέρωση για ασφαλιστικά μας ζητήματα που όλοι πρέπει να γνωρίζουν. Επιχειρήθηκε να γραφεί με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι κατανοητός από όλους μας και ιδιαίτερα για όσους δε γνωρίζουν τα ζητήματα γύρ