ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΤΕ (ΕΜΗΕΤ-ΟΤΕ)
(όπως εγκρίθηκε από την Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση της 16.3.01)

μπορείτε να κατεβάσετε το καταστατικό πατώντας εδώ

Καταστατικό

Ιδρύεται επαγγελματικό Σωματείο με την επωνυμία: “ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ο.Τ.Ε.” (ΕΜΗΕΤ-ΟΤΕ) με έδρα το Μαρούσι.

Το Σωματείο έχει σφραγίδα με την πλήρη ονομασία στην περιφέρεια και τη συντετμημένη στο κέντρο. Η σφραγίδα είναι στρογγυλή και μπορεί επίσης να περιλαμβάνει χαρακτηριστικό σήμα τη μορφή του οποίου αποφασίζει το ΔΣ του Σωματείου.

Σκοποί του Σωματείου είναι:
α) Η μελέτη, προστασία και προαγωγή των επαγγελματικών, εργασιακών, ασφαλιστικών, ηθικών, οικονομικών και επιστημονικών συμφερόντων των μελών.
β) Η συνένωση και ο συντονισμός των δυνάμεων των μελών σε ενιαία συνδικαλιστική δράση.
γ) Η σύσφιξη των δεσμών μεταξύ των μελών του και η βελτίωση του βιοτικού και επαγγελματικού τους επιπέδου.
δ) Η κατοχύρωση και προαγωγή των συνδικαλιστικών και επαγγελματικών τους δικαιωμάτων.
ε) Η συμβολή στην ανάπτυξη του Ομίλου Επιχειρήσεων του ΟΤΕ, στην εκπλήρωση της Αποστολής του, στην επίτευξη των στρατηγικών του στόχων και στην ισχυροποίησή του ως μοχλού οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της χώρας μας.
στ) Η προάσπιση των ελευθέρων και δημοκρατικών θεσμών στην εφαρμογή τους στο συνδικαλιστικό χώρο καθώς και στα θέματα που άπτονται των τεχνικοοικονομικών δομών της Ελλάδος, σε τρόπο ώστε να εκπληρώνεται ουσιαστικά η επιστημονική, τεχνική και κοινωνική αποστολή των μελών του Σωματείου.
ζ) Η συμβολή στη δημιουργία και προώθηση θεσμών με στόχο την καλύτερη οργάνωση, λειτουργία και αποτελεσματικότητα του συνδικαλιστικού κινήματος, την αξιοκρατία και τη δικαιοσύνη τόσο στον ευρύτερο εργασιακό χώρο του ΟΤΕ όσο και στην ελληνική κοινωνία γενικότερα.

Τα μέσα για την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου είναι:
α) Η ανάπτυξη κάθε νόμιμης δραστηριότητας και η λήψη κάθε νόμιμου μέτρου.
β)  Η συνεργασία με κάθε Σύλλογο, Σωματείο ή Οργάνωση, με κάθε επαγγελματικό, επιστημονικό ή κοινωνικό φορέα καθώς και με Επιμελητήρια, επιστημονικές ενώσεις  και εκπαιδευτικά ιδρύματα, που βρίσκονται εντός ή εκτός Ελλάδος και σύμφωνα με τους σκοπούς, τη φύση και τη σύνθεσή τους μπορούν να συμβάλλουν στην εκπλήρωση των σκοπών αυτών.
γ)  Η συμμετοχή σε ανάλογες Ελληνικές και Διεθνείς Οργανώσεις, που επιδιώκουν την προάσπιση των συμφερόντων των εργαζομένων.

Πόροι του Σωματείου είναι:
Το δικαίωμα εγγραφής το οποίο είναι ίσο με τη μηνιαία συνδρομή και καταβάλλεται “εφ’ άπαξ” κατά την εγγραφή.
Η μηνιαία συνδρομή η οποία είναι ίση με το ένα εκατοστό (1/100) του εκάστοτε ισχύοντος ακαθάριστου βασικού μηνιαίου μισθού του ανειδίκευτου εργάτη.
Το ποσό του δικαιώματος εγγραφής και η μηνιαία συνδρομή μπορούν να αυξομειωθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, περίληψη δε της σχετικής απόφασης δημοσιεύεται στο περιοδικό έντυπο του Σωματείου και όπου αλλού το ΔΣ κρίνει σκόπιμο για την πληρέστερη ενημέρωση των μελών.
Οι έκτακτες εισφορές. Το ύψος τους καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου με απόφασή της που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των παρόντων.
Το δικαίωμα εγγραφής, η μηνιαία συνδρομή, οι έκτακτες εισφορές και κάθε άλλο ποσό το οποίο καταβάλλεται στο Σύλλογο από τα μέλη του, παρακρατούνται μέσω της Μηχανογραφικής Υπηρεσίας του ΟΤΕ ή, εφόσον τα μέλη εργάζονται σε άλλη εταιρία του Ομίλου (για την οποία δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα παρακράτησης), δια είσπραξής τους από τον Γραμματέα Χρηματοοικονομικού (ή άλλο εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο) επί τη βάσει θεωρημένων αποδείξεων του Σωματείου.
1. Οι κάθε μορφής ενισχύσεις και επιχορηγήσεις που προβλέπει η νομοθεσία για τους συνδικαλιστικούς φορείς.
2. Κάθε ποσόν που προέρχεται από προσόδους περιουσίας του Σωματείου, από γιορτές, ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, δωρεές, κληρονομίες, κληροδοτήματα, και από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Κληρονομίες καταλειπόμενες στο Σωματείο γίνονται δεκτές πάντοτε “επ’ ωφελεία απογραφής”.
Η εκμετάλλευση της περιουσίας του Σωματείου δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να συνεπάγεται την ανάμιξή του σε επιχείρηση τα κέρδη της οποίας δεν θα διατίθενται αποκλειστικά για την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου.
Απαγορεύεται επίσης η λήψη προμήθειας από το Σωματείο κατά τη διενέργεια των πράξεων εκμετάλλευσης της περιουσίας του.
Το Σωματείο τηρεί λογαριασμό σε Τράπεζα του λεκανοπεδίου της Αττικής στον οποίο κατατίθεται κάθε τμήμα του εκάστοτε ταμειακού υπολοίπου μεγαλύτερο των εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών το οποίο δεν έχει επενδυθεί όπως κατωτέρω προβλέπεται.
Το ύψος του ποσού αυτού μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των παρόντων.
Το Σωματείο μπορεί να επενδύει ποσοστό του εκάστοτε ταμειακού υπολοίπου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία. Για ποσά ύψους μέχρι και το ένα τρίτο (1/3) του ταμειακού υπολοίπου, το ποσό που μπορεί να επενδυθεί εκάστοτε καθώς και το είδος της επένδυσης καθορίζονται με απόφαση του ΔΣ λαμβανόμενη με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των παρόντων. Για ποσά μεγαλύτερου ύψους, απαιτείται απόφαση της ΓΣ, λαμβανομένη με απλή πλειοψηφία.
3. Η περιουσία του Σωματείου δεν μπορεί να διατεθεί για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που προβλέπει το Καταστατικό.

1. Το Σωματείο διατηρεί υποχρεωτικά:
α) Μητρώο Μελών στο οποίο καταχωρούνται τα στοιχεία των μελών καθώς και οι ημερομηνίες εγγραφής και διαγραφής
β) Πρακτικά Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) Πρακτικά Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων .
δ) Βιβλίο, εσόδων-εξόδων στο οποίο καταχωρούνται όλα τα έσοδα και έξοδα του Σωματείου.
ε) Βιβλίο Περιουσίας, στο οποίο αναφέρεται λεπτομερώς η κινητή και ακίνητη περιουσία του Σωματείου.
στ) Κάθε Βιβλίο, το οποίο αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο ότι πρέπει να τηρηθεί.
΄Ολα τα Πρακτικά, Μητρώα και Βιβλία πρέπει να είναι θεωρημένα από την εποπτεύουσα το Σωματείο Αρχή και εν προκειμένω από τον Πρόεδρο και Γεν. Γραμματέα, για λογαριασμό του ΔΣ, εκτός εάν η ΓΑΣ αποφασίσει να ορίσει άλλο Οργανο για τη θεώρησή τους.
Κάθε μέλος δικαιούται, μετά από έγγραφη αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο, να λαμβάνει γνώση των Πρακτικών, Μητρώων και Βιβλίων του Σωματείου.
Τα ανωτέρω στοιχεία τηρούνται υποχρεωτικά στο αρχείο του Σωματείου τουλάχιστον για χρονικό βάθος επτά (7) ετών. Για τα παλαιότερα, το ΔΣ μπορεί να αποφασίζει την καταστροφή τους ή τη διατήρηση όσων εξ’ αυτών κρίνει ότι έχουν ιστορική αξία. Το αυτό ισχύει για την αλληλογραφία του Σωματείου και το άλλο έντυπο υλικό.
Οι έντυπες εκδόσεις του Σωματείου φυλάσσονται σε ειδικό αρχείο, από τότε που πρωτοεκδόθηκαν, σε δύο (2) τουλάχιστον αντίτυπα για κάθε αριθμό φύλλου (έκδοση). Οι νεότερες εκδόσεις, για τις οποίες υπάρχει η σχετική δυνατότητα, διατηρούνται και σε ηλεκτρονικό αρχείο.
2. Το Σωματείο υποχρεούται να τηρεί στο Αρχείο του ενημερωμένες εκδόσεις των Κανονισμών των Επιχειρήσεων του Ομίλου του ΟΤΕ που διέπουν τις εργασιακές σχέσεις των μελών του που εργάζονται σε αυτές. Οι εκδόσεις αυτές θα είναι διαθέσιμες στα μέλη του Σωματείου.
3. Με αποφάσεις του ΔΣ του Σωματείου καθορίζονται η μορφή και το όνομα των εντύπων, ο τρόπος διακίνησης και διανομής του στα μέλη καθώς και η περιοδικότητα των εκδόσεων

Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.
Τακτικά μέλη γίνονται, μετά από έγγραφη αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, όσοι συγκεντρώνουν τις κατωτέρω δύο προϋποθέσεις:
Ανήκουν, συνδεόμενοι με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, στο προσωπικό του Ομίλου Επιχειρήσεων του Ο.Τ.Ε.
Κατέχουν έναν τουλάχιστον από τους κατωτέρω τίτλους σπουδών:
α) Είναι Διπλωματούχοι Μηχανικοί του Ε.Μ.Π ή των ισοτίμων Σχολών της ημεδαπής και των αρμοδίως αναγνωρισμένων ισοτίμων Σχολών της αλλοδαπής και μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.).
β) Είναι Πτυχιούχοι του Φυσικού Τμήματος της Σχολής Θετικών Επιστημών Ελληνικού Πανεπιστημίου ή ισοτίμων Σχολών της ημεδαπής και των αρμοδίως αναγνωρισμένων Σχολών της αλλοδαπής, μετ’ ενδεικτικού Ραδιοηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρονικής και Ραδιο-ηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού ή Ηλεκτρονικών Σπουδών, Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή άλλο ισότιμο ενδεικτικό αντίστοιχης ειδικότητας Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
γ) Είναι Πτυχιούχοι Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ή ισοτίμων Σχολών της ημεδαπής και των αρμοδίως αναγνωρισμένων Σχολών της αλλοδαπής, μετά του οριζομένου στο προηγούμενο υπεδάφιο (β) ενδεικτικού.
δ) Είναι απόφοιτοι άλλων Ανωτάτων Σχολών της ημεδαπής ή των αρμοδίως αναγνωρισμένων ισοτίμων Σχολών της αλλοδαπής με συνολική διάρκεια βασικών και μεταπτυχιακών σπουδών τουλάχιστον 5 ετών, που η επιστημονική τους εξειδίκευση, κτηθείσα είτε δια των βασικών είτε δια των μεταπτυχιακών τους σπουδών, είναι ίδια η συναφής με την επιστημονική εξειδίκευση μελών του Σωματείου των προηγουμένων παραγράφων (α) ή (β) του παρόντος άρθρου ή εντάσσεται στο ευρύτερο επιχειρησιακό πεδίο των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής.
ε) Είναι κάτοχοι δύο ή περισσοτέρων πτυχίων Ανωτάτων Σχολών, που τουλάχιστον το ένα εξ αυτών αφορά επιστημονικό αντικείμενο το οποίο εντάσσεται στο ευρύτερο επιχειρησιακό πεδίο των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής.

Εάν η αίτηση εγγραφής δεν γίνει δεκτή από το ΔΣ του Σωματείου, ο αιτών μπορεί να προσφύγει στη Γενική Συνέλευση του Σωματείου η οποία αποφασίζει αμετακλήτως επί του αιτήματος εγγραφής, επιφυλλασσομένων των διατάξεων της περί σωματείων κείμενης νομοθεσίας και του Αστικού Κώδικα.
2. Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει (διαγραφεί από το Μητρώο Μελών) από το Σωματείο μετά από έγγραφη δήλωσή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η αποχώρηση (διαγραφή) διέπεται από τη διάταξη του Αρθρου 87 του Αστικού Κώδικα σύμφωνα με την οποία πρέπει να γνωστοποιείται (δηλώνεται) στο Σωματείο τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν τη λήξη του λογιστικού έτους. Η διαγραφή τίθεται σε ισχύ (ενεργοποιείται και διακόπτεται η σχέση του αιτούντος με το Σωματείο) αμέσως με τη λήξη του λογιστικού έτους. Συνεπώς εάν η δήλωση αποχώρησης υποβληθεί μέσα στο τελευταίο τρίμηνο του λογιστικού έτους, τότε η διαγραφή δεν μπορεί να γίνει στη λήξη αυτού του έτους και ενεργοποιείται με τη λήξη του επόμενου λογιστικού έτους. Μέχρι την εκπνοή του λογιστικού έτους στο οποίο τελικά πραγματοποιείται η αποχώρηση, ο αιτούμενος την διαγραφή του εξακολουθεί να είναι πλήρες μέλος του Σωματείου, με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Καταστατικό και συνεχίζει να καταβάλλει στο Σωματείο τις προβλεπόμενες εισφορές (Αρθρο 90 του Αστικού Κώδικα).

Τα αποχωρούντα μέλη δεν έχουν δικαίωμα επί της περιουσίας του Σωματείου.
3. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση πρόσωπα που έχουν προσφέρει διακεκριμένες υπηρεσίες στο Σύλλογο. Η ανακήρυξη γίνεται με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου ή 20 τουλάχιστον μελών.
Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις ψηφοφορίες και στερούνται του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
4. Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται να καταβάλλουν το δικαίωμα εγγραφής, τη μηνιαία συνδρομή και τις έκτακτες εισφορές.
Η υποχρέωση αυτή δεν υπάρχει για τα επίτιμα μέλη.
5. Κάθε μέλος του Σωματείου είναι υποχρεωμένο
α) Να πειθαρχεί στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Να αναλαμβάνει και να εκτελεί κάθε εργασία που του ανατίθεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση και η οποία δεν αντιτίθεται στους σκοπούς του Σωματείου και τις διατάξεις του Νόμου και του παρόντος Καταστατικού.
γ) Να συντρέχει το Σύλλογο σε όλες τις περιπτώσεις.
6. ΄Ολα τα μέλη του Σωματείου έχουν ίσα δικαιώματα με μόνη προϋπόθεση ότι έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και δεν υπάγονται στις περιπτώσεις γ και δ του επομένου άρθρου 7.
7. Τα μέλη, τα οποία προϊστανται θέσεων διοίκησης-ευθύνης της Επιχείρησης, συμμετέχουν σε συσκέψεις που αποφασίζονται από το ΔΣ του Σωματείου και στις οποίες προσκαλούνται προς συζήτηση θεμάτων σχετικών με την παράγρ. (ε) του άρθρου 2 του παρόντος.

Στα μέλη που παραβαίνουν το Καταστατικό, τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και τις υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί λόγω Συλλογικών Συμβάσεων ή στα μέλη που επιδεικνύουν διαγωγή αντίθετη προς τα συμφέροντα του Σωματείου επιβάλλονται οι εξής ποινές:
α) ΄Εγγραφη επίπληξη.
β) Μομφή.
γ) Διαγραφή μέχρι και ένα (1) έτος.
δ) Διαγραφή από τη δύναμη του Σωματείου.
Ειδικότερα:
1. Οι ποινές της έγγραφης επίπληξης και της μομφής επιβάλλονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από έγγραφη αναφορά του 1/20 των μελών του Σωματείου ή 3 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και με πλειοψηφία των 2/3 αυτού (του Δ.Σ).
2. Οι ποινές διαγραφής που προβλέπονται στις παραγράφους (γ) και (δ) του παρόντος άρθρου επιβάλλονται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η απόφαση λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και πλειοψηφία τουλάχιστον των 2/3 των παρόντων.
Το θέμα εισάγεται στη Γενική Συνέλευση ή μετά από πρόταση του 1/10 των μελών προς το Διοικητικό Συμβούλιο ή μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και συζητείται στην πρώτη Γενική Συνέλευση αφού τηρηθεί η εξής διαδικασία:
α) Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί εγγράφως σε απολογία το υπό κατηγορία μέλος.
β) Η απολογία πρέπει να υποβληθεί το αργότερο εντός 15 ημερών από την επίδοση της πρόσκλησης.
Απολογία μετά την εκπνοή της παραπάνω προθεσμίας δεν λαμβάνεται υπόψη.
3. Μέλος που τιμωρήθηκε με διαγραφή μέχρι και ένα (1) έτος, επανεντάσσεται στη δύναμη του Σωματείου αυτοδικαίως αμέσως μετά τη λήξη της ποινής του. Η διάρκεια της ποινής υπολογίζεται από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης κατά την οποία ελήφθη η απόφαση διαγραφής (της ημέρας αυτής συνυπολογιζομένης).
4. Μέλος που τιμωρήθηκε με διαγραφή από τη δύναμη του Σωματείου, μπορεί να επανεγγραφεί στο Σύλλογο μόνο μετά την πάροδο ενός τουλάχιστον χρόνου από την επιβολή της ποινής του.
5. Η επανεγγραφή μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν αίτησής του και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και απλή πλειοψηφία των παρόντων.
6. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ποινής διαγραφής μέχρι ενός έτους παύει η καταβολή της μηνιαίας εισφοράς του μέλους.

Οργανα του Σωματείου είναι
α) Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)
β) Η Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση (ΓΑΣ)
γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
δ) Το Εκτελεστικό Προεδρείο (Ε.Π.)
ε) Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)
στ) Τα Περιφερειακά Τμήματα (Π.Τ.) και οι Διοικούσες Επιτροπές των Περιφερειακών Τμημάτων (ή άλλως Περιφερειακές Διοικούσες Επιτροπές ( ΠΔΕ).
ζ) Η Συντονιστική Επιτροπή Διοικήσεων (Σ.Ε.Δ.)
Στο εξής τα ανωτέρω ΄Οργανα μπορούν να αναφέρονται στο παρόν Καταστατικό με τις συντετμημένες ονομασίες τους (αρχικά λέξεων).

Η Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου αποτελεί το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Σωματείου. Ασκεί την ανωτάτη εποπτεία σε όλα τα όργανα και αποφασίζει για κάθε υπόθεση του Σωματείου.

1. Η Γ.Σ. συγκαλείται στην έδρα του Σωματείου με ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζει τον τόπο, την ημέρα και την ώρα.
Η ανακοίνωση δημοσιεύεται με τοιχοκόλλησή της υποχρεωτικά στα γραφεία του Σωματείου και κατά το δυνατόν σε όλους τους εργασιακούς χώρους που υπηρετούν μέλη του Σωματείου, δέκα (10) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γ.Σ. Εαν πρόκειται για Εκτακτη Γενική Συνέλευση, η ανωτέρω προθεσμία μειώνεται σε πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες.
Προκειμένου για Γ.Σ. που περιλαμβάνει και θέμα “αρχαιρεσίες”, οι ανακοινώσεις τοιχοκολλούνται δεκαπέντε (15) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία της ΓΣ.
2. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκεται το 1/3 τουλάχιστον των ταμειακά τακτοποιημένων τακτικών μελών.
Αν δεν επιτευχθεί απαρτία στην πρώτη Γ.Σ. συγκαλείται δεύτερη με τα ίδια θέματα εντός 15 το πολύ ημερών, η οποία βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκεται το 1/4 των ταμειακά τακτοποιημένων τακτικών μελών.
Αν και στη δεύτερη Γ.Σ. δεν επιτευχθεί απαρτία συγκαλείται, εντός νέου 15νθημέρου, τρίτη Γ.Σ. στην οποία αρκεί η παρουσία του 1/5 των ταμειακά τακτοποιημένων τακτικών μελών.
Αν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία η Γ.Σ. αναβάλλεται.
3. Πρώτο θέμα Γ.Σ. που βρίσκεται σε απαρτία είναι η εκλογή Προεδρείου, αποτελουμένου από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, το οποίο θα διευθύνει τις εργασίες της Γ.Σ.
Η διαδικασία εκλογής του Προέδρου της Γ.Σ. διεξάγεται υπό την προεδρία του Προέδρου του Δ.Σ.
Η διαδικασία εκλογής του Αντιπροέδρου και του Γραμματέα διεξάγεται υπό την προεδρία του ως άνω εκλεγέντος Προέδρου της Γ.Σ.
4. Στις Γενικές Συνελεύσεις συμμετέχουν οι Περιφερειακοί Εκπρόσωποι του Σωματείου (ως στο άρθρο 34 του παρόντος), τα δε έξοδα μετακίνησής τους βαρύνουν το Ταμείο του Σωματείου.
5. Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες.

1. Πραγματοποιείται μια (1) φορά το χρόνο εντός του μηνός Φεβρουαρίου. Η σύγκληση και διεξαγωγή της μπορεί να γίνει και εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Μαρτίου όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι.
2. Σε αυτήν υποβάλλεται προς έγκριση:
• Ο ισολογισμός του Σωματείου για το προηγούμενο έτος,
• Ο προϋπολογισμός του τρέχοντος έτους,
• Ο απολογισμός της δράσης του Δ.Σ. (Εκθεση Πεπραγμένων) και η Εκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για το προηγούμενο έτος.
3. Η Γενική Συνέλευση συζητεί και αποφασίζει για κάθε θέμα που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη.
4. Περιλαμβάνεται στην ημερησία διάταξη και συζητείται κάθε θέμα που υποβάλλεται εγγράφως στο Δ.Σ. δώδεκα (12) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη σύγκληση της Γ.Σ. και είναι υπογεγραμμένο από το 1/10 τουλάχιστον των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.

Συγκαλείται με απόφαση του Δ.Σ. στις εξής περιπτώσεις:
α) Οταν το Δ.Σ. κρίνει τη σύγκλησή της αναγκαία.
β) Οταν ζητηθεί από το 1/10 των ταμειακά τακτοποιημένων τακτικών μελών, με έγγραφη αίτησή τους προς το Δ.Σ., στην οποία πρέπει να αναφέρονται τα προς συζήτηση θέματα καθώς και οι λόγοι (περιληπτικά) που επιβάλλουν τη σύγκλησή της.
γ) Οταν ζητηθεί από την Ε.Ε.με έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ., στην οποία πρέπει να αναφέρονται τα προς συζήτηση θέματα και να αναπτύσσονται οι λόγοι που επιβάλλουν τη σύγκλησή της.
Στις περιπτώσεις (β) και (γ), το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γ.Σ. εντός το πολύ 30 ημερών από την επίδοση της αίτησης.

1. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων εκτός από τις περιπτώσεις που, από τη νομοθεσία ή το παρόν Καταστατικό, προβλέπεται αυξημένη.
2. Οι αποφάσεις καταχωρούνται στο Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων.
3. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται πάντοτε με ψηφοφορία, η οποία μπορεί να γίνει με ανάταση του χεριού ή με ονομαστική κλήση των παρόντων, κατά την κρίση της Γ.Σ., με εξαίρεση τις περιπτώσεις της επόμενης παραγράφου (4).
4. Αποφάσεις αναφερόμενες σε θέματα εμπιστοσύνης ή προσωπικά, σε έγκριση λογοδοσίας, σε εκλογές συλλογικών οργάνων, σε εκλογές αντιπροσώπων σε ένωση και σε κήρυξη απεργίας είναι έγκυρες μόνον εφ’ όσον λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.
5. Απόφαση διάλυσης του Σωματείου ή τροποποίησης του Καταστατικού δεν είναι έγκυρη αν δεν ληφθεί με πλειοψηφία 5/6, ή 3/4 αντίστοιχα, των παρόντων σε Γενική Συνέλευση ειδικά συγκαλουμένη και η οποία λογίζεται σε απαρτία αν παρευρίσκεται το 1/2 πλέον ενός των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.

1. Οταν ο αριθμός των μελών του Σωματείου ανέλθει τουλάχιστον στα 800, η Γενική Συνέλευση αντικαθίσταται από τη Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση (ΓΑΣ). Σε περίπτωση δε που ο αριθμός των μελών κατέλθει του ορίου αυτού επανέρχεται το καθεστώς των Γενικών Συνελεύσεων με την επιφύλαξη της κατωτέρω παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Σε κάθε περίπτωση το όριο των 800 μελών λαμβάνεται υπόψη μόνο κατά τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών (τακτικών ή έκτακτων) για την ανάδειξη των Οργάνων του Σωματείου. Με κριτήριο την υπέρβαση ή μη αυτού του ορίου, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή προκηρύσσει αρχαιρεσίες για ανάδειξη εκπροσώπων ΓΑΣ ή όχι, οπότε για όλη την επόμενη τριετή θητεία λειτουργεί ΓΑΣ ή ΓΣ αντίστοιχα.
2. Η ΓΑΣ των μελών του Σωματείου αποτελεί το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Σωματείου.
Ασκεί την ανωτάτη εποπτεία σε όλα τα όργανα και αποφασίζει για κάθε υπόθεση του Σωματείου.
3. Ο αριθμός των μελών της ΓΑΣ ισούται με το ένα δέκατο (1/10) των ταμειακά τακτοποιημένων μελών του Σωματείου.
4. Η θητεία των μελών της ΓΑΣ (αντιπροσώπων) είναι τριετής. Εάν δηλαδή, μετά την εκλογή των αντιπροσώπων της ΓΑΣ, κατά τη διάρκεια της τριετούς θητείας, ο αριθμός των μελών του Σωματείου κατέλθει κάτω του ορίου των 800, η ΓΑΣ δεν καταργείται και δεν επανέρχεται το καθεστώς των Γ.Σ.. Συνεχίζει και λειτουργεί μέχρι εξαντλήσεως της θητείας για την οποία εκλέχθηκαν οι αντιπρόσωποι και σε κάθε περίπτωση μέχρις ότου αναδειχθούν, με νέες αρχαιρεσίες (τακτικές ή έκτακτες), τα νέα Οργανα του Σωματείου κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 και στο άρθρο 38 του παρόντος.
5. Στην ΓΑΣ εκπροσωπούνται αναλογικά τα μέλη του Σωματείου που υπηρετούν σε πέντε (5) διαφορετικά γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας.
Τα γεωγραφικά αυτά διαμερίσματα είναι η Αττική και τέσσερα άλλα που αποφασίζει-ορίζει η ΓΑΣ μετά από εισήγηση του ΔΣ, με τα εξής κριτήρια:
• Περιλαμβάνουν όμορους νομούς που αποτελούν συνεχόμενο γεωγραφικό χώρο.
• Τα υπηρετούντα συνολικά σε αυτά μέλη του Σωματείου είναι τουλάχιστον πενήντα (50).
6. Τα μέλη του Σωματείου που ο χώρος εργασίας τους δεν βρίσκεται μέσα στην γεωγραφική περιοχή (διαμέρισμα) που ανήκει η έδρα της Υπηρεσίας τους, συνυπολογίζονται και υπάγονται στο διαμέρισμα της έδρας της Υπηρεσίας τους.
7. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή του άρθρου 37 του παρόντος, μέσα στις προθεσμίες που το άρθρο 37 ορίζει, καθορίζει με απόφασή της, που κοινοποιείται και στις Περιφερειακές Εφορευτικές Επιτροπές, την κατανομή των Αντιπροσώπων των μελών στη ΓΑΣ, κατά γεωγραφικό διαμέρισμα, ως εξής:
Για κάθε ένα από τα ανωτέρω πέντε (5) γεωγραφικά διαμερίσματα εκλέγεται αριθμός αντιπροσώπων ίσος με το ένα δέκατο (1/10) του αριθμού των μελών που υπάγονται στο διαμέρισμα. Δηλαδή για κάθε δέκα μέλη εκλέγεται ένας Αντιπρόσωπος. Τυχόν υπόλοιπο, ίσο ή μεγαλύτερο του 1/2 του ανωτέρου μέτρου (δηλαδή ίσο ή μεγαλύτερο του 5), συνεπάγεται την εκλογή ενός ακόμη αντιπροσώπου για το γεωγραφικό διαμέρισμα.
8. Κάθε Αντιπρόσωπος έχει στη ΓΑΣ μία ψήφο. Μέλος της ΓΑΣ που με τη θέλησή του μετατίθεται για περισσότερο από τρείς μήνες εκτός του γεωγραφικού διαμερίσματος τα μέλη του οποίου εκπροσωπεί, χάνει αυτομάτως την ιδιότητα του Αντιπροσώπου και αντικαθίσταται από τον α΄αναπληρωματικό του κατά σειρά εκλογής.
9. Εδρα Αντιπροσώπου που ανήκει σε γεωγραφικό διαμέρισμα που δεν διαθέτει αντίστοιχο υποψήφιο, όπως και έδρα που πληρώθηκε και κατόπιν για οιονδήποτε λόγο κενώθηκε χωρίς να υπάρχει αναπληρωματικός, μένει κενή.

1. Η Γ.Α.Σ. συγκαλείται στην έδρα του Σωματείου με ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζει τον τόπο, την ημέρα και την ώρα.
Η ανακοίνωση δημοσιεύεται με τοιχοκόλλησή της υποχρεωτικά στα γραφεία του Σωματείου και κατά το δυνατόν σε όλους τους εργασιακούς χώρους που υπηρετούν μέλη του Σωματείου, δέκα (10) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γ.Α.Σ. Εαν πρόκειται για Εκτακτη Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση, η ανωτέρω προθεσμία μειώνεται σε πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες.
Προκειμένου για Γ.Α.Σ. που περιλαμβάνει και θέμα “αρχαιρεσίες”, οι ανακοινώσεις τοιχοκολλούνται δεκαπέντε (15) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γ.Α.Σ.
2. Η Γ.Α.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον των ταμειακά τακτοποιημένων τακτικών μελών.
Αν δεν επιτευχθεί απαρτία η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται με τα ίδια θέματα την επόμενη μέρα οπότε το ποσοστό για την επίτευξη απαρτίας μειώνεται στα τρία πέμπτα (3/5) των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.
Αν και στη δεύτερη αυτή συνεδρίαση δεν επιτευχθεί απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την επόμενη μέρα και τότε για την απαρτία αρκεί η παρουσία των δύο πέμπτων (2/5) των ταμειακά τακτοποιημένων τακτικών μελών.
Αν και την τρίτη αυτή φορά δεν επιτευχθεί απαρτία η συνεδρίαση ματαιώνεται και η Γ.ΑΣ. συγκαλείται εκ νέου εντός σαράντα (40) ημερών.
3. Πρώτο θέμα της Γ.Α.Σ. που βρίσκεται σε απαρτία είναι η εκλογή Προεδρείου, αποτελουμένου από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, το οποίο θα διευθύνει τις εργασίες της Γ.Σ.
Η διαδικασία εκλογής του Προέδρου της Γ.Α.Σ. διεξάγεται υπό την προεδρία του Προέδρου του Δ.Σ.
Η διαδικασία εκλογής του Αντιπροέδρου και του Γραμματέα διεξάγεται υπό την προεδρία του ως άνω εκλεγέντος Προέδρου της Γ.Σ.
4. Στις συνεδριάσεις της ΓΑΣ συμμετέχουν τα μέλη του κεντρικού ΔΣ και των Διοικουσών Επιτροπών των Περιφερειακών Τμημάτων ως παρατηρητές με δικαίωμα λόγου. Από αυτούς δικαίωμα ψήφου διαθέτουν μόνο οι εκλεγμένοι ως αντιπρόσωποι από τις αρχαιρεσίες. Τα έξοδα μετακίνησής τους βαρύνουν το Ταμείο του Σωματείου.
5. Οι ΓΑΣ διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες.

1. Πραγματοποιείται μια (1) φορά το χρόνο εντός του μηνός Φεβρουαρίου. Η σύγκληση και διεξαγωγή της μπορεί να γίνει και εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Μαρτίου όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι.
2. Σε αυτήν υποβάλλεται προς έγκριση:
• Ο ισολογισμός του Σωματείου για το προηγούμενο έτος,
• Ο προϋπολογισμός του τρέχοντος έτους,
• Ο απολογισμός της δράσης του Δ.Σ. (Εκθεση Πεπραγμένων) και η Εκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για το προηγούμενο έτος.
• Το Πρόγραμμα Δράσης του τρέχοντος έτους
3. Η ΓΑΣ συζητεί και αποφασίζει για κάθε θέμα που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη.
4. Περιλαμβάνεται στην ημερησία διάταξη και συζητείται κάθε θέμα που υποβάλλεται εγγράφως στο Δ.Σ, 12 τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη σύγκληση της ΓΑΣ και είναι υπογεγραμμένο από το 1/10 τουλάχιστον των ταμειακά τακτοποιημένων μελών της.

Συγκαλείται με απόφαση του Δ.Σ. στις εξής περιπτώσεις:
α) Όταν το Δ.Σ. κρίνει τη σύγκλησή της αναγκαία.
β) Οταν ζητηθεί από το 1/10 των ταμειακά τακτοποιημένων τακτικών μελών του Σωματείου ή από το 1/3 των μελών της ΓΑΣ, με έγγραφη αίτησή τους προς το Δ.Σ., στην οποία πρέπει να αναφέρονται τα προς συζήτηση θέματα καθώς και οι λόγοι (περιληπτικά) που επιβάλλουν τη σύγκλησή της.
γ) Οταν ζητηθεί από την Ε.Ε.με έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ., στην οποία πρέπει να αναφέρονται τα προς συζήτηση θέματα και να αναπτύσσονται οι λόγοι που επιβάλλουν τη σύγκλησή της.
Στις περιπτώσεις (β) και (γ), το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γ.Α.Σ. εντός το πολύ είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της αίτησης.

1. Οι αποφάσεις της Γ.Α.Σ. λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων εκτός από τις περιπτώσεις που, από τη νομοθεσία ή το παρόν Καταστατικό, προβλέπεται αυξημένη.
2. Οι αποφάσεις καταχωρούνται στα Πρακτικά των Γενικών Αντιπροσωπευτικών Συνελεύσεων, τα οποία τηρούνται με την χρονολογική σειρά διεξαγωγής των Συνελεύσεων αδιακρίτως εάν αυτές είναι Γενικές Συνελεύσεις ή ΓΑΣ.
3. Οι αποφάσεις της Γ.Α.Σ. λαμβάνονται πάντοτε με ψηφοφορία, η οποία μπορεί να γίνει με ανάταση του χεριού ή με ονομαστική κλήση των παρόντων, κατά την κρίση της Γ.Α.Σ, με εξαίρεση τις περιπτώσεις της επόμενης παραγράφου (4).
4. Αποφάσεις αναφερόμενες σε θέματα εμπιστοσύνης ή προσωπικά, σε έγκριση λογοδοσίας, σε εκλογές συλλογικών οργάνων, σε εκλογές αντιπροσώπων σε ένωση και σε κήρυξη απεργίας είναι έγκυρες μόνον εφ’ όσον λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.
5. Απόφαση τροποποίησης του Καταστατικού δεν είναι έγκυρη αν δεν ληφθεί με πλειοψηφία 3/4 των παρόντων σε ΓΑΣ ειδικά συγκαλουμένη και η οποία λογίζεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται τα δύο τρίτα (2/3) πλέον ενός των ταμειακά τακτοποιημένων μελών. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η ΓΑΣ επαναλαμβάνεται την επόμενη μέρα και τότε λογίζεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται τα τρία πέμπτα (3/5) πλέον ενός των ταμειακά τακτοποιημένων μελών. Αν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία τότε η ΓΑΣ ματαιώνεται και συγκαλείται εκ νέου, εντός σαράντα (40) ημερών.
6. Απόφαση διάλυσης του Σωματείου δεν είναι έγκυρη αν δεν ληφθεί με πλειοψηφία πέντε έκτα (5/6) των παρόντων σε ΓΑΣ ειδικά συγκαλουμένη και η οποία λογίζεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται τα δύο τρίτα (2/3) πλέον ενός των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.

1. Το Σωματείο διοικείται από το Δ.Σ.
Το Δ.Σ αποτελείται από δεκαπέντε (15) μέλη εκλέγεται δε και συγκροτείται σε σώμα όπως ορίζεται από τα σχετικά άρθρα του παρόντος Καταστατικού.
Τα αξιώματα των μελών του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.) είναι άμισθα και τιμητικά. Είναι όμως δυνατόν με απόφαση του Δ.Σ., που λαμβάνεται κατά πλειοψηφία, να αναγνωρίζονται έξοδα κίνησης – παράστασης στα μέλη του Δ.Σ ή της Ε.Ε (καταβαλλόμενα παγίως ή κατά περίπτωση).
2. Σε κάθε περίπτωση τα έξοδα κίνησης-παράστασης της προηγούμενης παραγράφου δεν δύνανται να υπερβαίνουν το 20πλάσιο της μηνιαίας εισφοράς των μελών. Η ΓΣ δύναται με απόφασή της, λαμβανόμενη με απλή πλειοψηφία, να καθορίζει Εξοδα Κίνησης-Παράστασης μεγαλυτέρου ύψους.
3. Τα μέλη του Δ.Σ. και της Ε.Ε. δεν έχουν ψήφο σε ζητήματα που αφορούν αυτά τα ίδια, τους ή τις συζύγους τους και συγγενείς τους εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι και τετάρτου βαθμού. Δεν ευθύνονται για αποφάσεις ληφθείσες σε συνεδρίαση στην οποία δεν παρέστησαν ή παριστάμενα διαφώνησαν και η διαφωνία τους βεβαιώνεται από τα πρακτικά.

1. Το Δ.Σ. διοικεί υπεύθυνα το Σύλλογο βάσει των Νόμων και του Καταστατικού.
2. Το Δ.Σ. προπαρασκευάζει τις εργασίες των Γενικών Συνελεύσεων και εκτελεί τις αποφάσεις τους, διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου, συντάσσει εντός του μηνός Ιανουαρίου κάθε χρόνου τον ετήσιο απολογισμό και ισολογισμό παρελθούσας χρήσης καθώς και τον προϋπολογισμό της επομένης και λαμβάνει κάθε μέτρο κατάλληλο για την εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου.
3. Ζητεί από τον Πρόεδρο του Πρωτοδικείου της έδρας του Σωματείου τον διορισμό Πρωτοδίκη στις περιπτώσεις όπου, από την περί Σωματείων Νομοθεσία, απαιτείται η παρουσία Πρωτοδίκη.
4. Μπορεί να συστήσει Επιτροπές Μελέτης από τα μέλη του Σωματείου, οι οποίες μέσω του εκπροσώπου του Δ.Σ. εισηγούνται τη λύση των διαφόρων θεμάτων.
Ο τρόπος λειτουργίας των Επιτροπών αυτών καθορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Σωματείου.
5. Αποφασίζει για συγκεντρώσεις, κινητοποιήσεις, συνδικαλιστικές διεκδικήσεις, κηρύξεις απεργίας, στάσεις εργασίας μέσα στα πλαίσια του παρόντος Καταστατικού και της κειμένης περί Σωματείων Νομοθεσίας.
6. Yποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση Εσωτερικούς Κανονισμούς, που ρυθμίζουν κάθε θέμα της εσωτερικής λειτουργίας του Σωματείου.
7. Υποχρεούται να λαμβάνει μέτρα προστασίας και ενίσχυσης διωχθέντος για συνδικαλιστική δράση μέλους της Διοίκησης ή του Σωματείου και να καταγγέλλει τις παραβιάσεις των υπέρ των μελών του προστατευτικών διατάξεων.
8. Μπορεί να εγκρίνει αμοιβές ή χρηματικά βραβεία για μέλη του Σωματείου, μέχρι ποσού 400πλάσιου της μηνιαίας εισφοράς εφόσον κρίνει ότι το μέλος προσέφερε στο Σύλλογο διακεκριμένη υπηρεσία ή έργο, απασχολούμενο πέραν των υποχρεώσεών του που απορρέουν από το Καταστατικό.
Mπορεί επίσης να εγκρίνει αμοιβές τρίτων (εξωτερικών συνεργατών, συμβούλων κλπ) για τις ανάγκες του Σωματείου μέχρι του ως άνω ύψους.
Για μεγαλύτερα ποσά απαιτείται έγκριση ή εξουσιοδότηση προς το ΔΣ από τη Γενική Συνέλευση.

1. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι προσωπικά και αλληλέγγυα υπεύθυνα για την εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου και των αποφάσεων των Γεν. Συνελεύσεων. Κάθε διαφωνία πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται στα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ.
2. Τα μέλη του Δ.Σ. καθώς και κάθε μέλος του Σωματείου δεν μπορεί να παρέχει προς το Σύλλογο εξαρτημένη εργασία με αμοιβή ή να συνάπτει συμβάσεις με αυτόν και να παρέχει κάθε μορφής υπηρεσίες, που αποβλέπουν στην είσπραξη κέρδους, προμηθείας κ.λ.π. από αυτόν. Εξαίρεση μπορεί να γίνει στην περίπτωση της παραγράφου 8 του προηγούμενου άρθρου.
3. Στην ανωτέρω απαγόρευση δεν υπάγεται η καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του ΔΣ για τις μετακινήσεις τους που γίνονται για τις ανάγκες του Σωματείου (συγκεντρώσεις, ενημερώσεις μελών εκτός Αττικής κλπ). Η αποζημίωση για τα έξοδα μετακινήσεων και διανυκτερεύσεων εκτός έδρας καταβάλλεται επί τη βάσει σχετικών αποδείξεων (ή και υπευθύνου δηλώσεως εφόσον πρόκειται για έξοδα μετακίνησης).
4. Δεν υπάρχει ασυμβίβαστο μεταξύ της ιδιότητας του μέλους του ΔΣ και της κατοχής θέσεως διοίκησης (ευθύνης) στην Επιχείρηση, εφόσον φυσικά το εν λόγω μέλος μπορεί να ασκήσει με επάρκεια και επιτυχία αμφότερα τα καθήκοντά του, κάτι που μπορεί άλλωστε να κρίνεται από τα Οργάνα του Σωματείου.

1. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. ορίζεται τριετής.
2. Σε περίπτωση αποχώρησης μέλους του Δ.Σ. (θανάτου, παραίτησης) ή σε περίπτωση κωλύματος πέραν του εξαμήνου καθώς και σε περίπτωση αδικαιολόγητης αποχής επί 3 συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις, οπότε θεωρείται ότι το μέλος υπέβαλε παραίτηση, καλούνται από το Δ.Σ. δια του Προέδρου τα αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά επιτυχίας.
3. Σε περιπτώση προσωρινού μέχρις 6 μηνών δικαιολογημένου κωλύματος, καλούνται τα αναπληρωματικά μέλη, με την ίδια διαδικασία, για την προσωρινή αναπλήρωση και αποχωρούν με την επιστροφή του κωλυομένου μέλους. Εάν το α΄ κατά σειρά αναπληρωματικό καλούμενο μέλος κωλύεται και αυτό, τότε είναι υποχρεωμένο να παραιτηθεί οριστικά ως αναπληρωματικό μέλος και η αναπλήρωση να γίνει με το β’ κατά σειρά αναπληρωματικό μέλος κ.ο σε περίπωση κωλύματος για όλα τα επόμενα αναπληρωματικά μέλη.
4. Σε περίπτωση παραίτησης ή κωλύματος δέκα (10) τουλάχιστον μελών από τα αρχικώς εκλεγέντα για το Δ.Σ. κύρια μέλη, οι εναπομείναντες μαζί με τους αναπληρωματικούς οφείλουν να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση με θέμα αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέου Δ.Σ. εντός δύο (2) μηνών από την τελευταία παραίτηση.
5. Αν λείπουν όλα τα μέλη ή όσα απαιτούνται για να υπάρχει δυνατότητα συγκρότησης απαρτίας, κάθε μέλος του Σωματείου δικαιούται να ζητήσει το διορισμό προσωρινής Διοίκησης.
6. Ασκηση καθηκόντων Διοίκησης από οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. μετά τη λήξη της θητείας του απαγορεύεται, όλες δε οι επιχειρούμενες δικαιοπραξίες είναι αυτοδίκαια άκυρες.

1. Πέρα από όσα αναφέρονται στο άρθρο 7, τα οποία έχουν ισχύ και για τα μέλη του Δ.Σ., αυτά υπόκεινται και στην ποινή της έκπτωσης από την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ.
2. Για την επιβολή της έκπτωσης, αρμόδιο όργανο είναι η Γενική Συνέλευση, η οποία επιλαμβάνεται μετά από έγγραφη αναφορά είτε οκτώ (8) μελών του Δ.Σ. είτε του 1/6 τουλάχιστον των μελών του Σωματείου είτε τέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής
Στη Γενική Συνέλευση αυτή πρέπει να παρευρίσκεται τουλάχιστον το 1/3 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών (1/2 των μελών της ΓΑΣ, σε περίπτωση που η ΓΣ έχει αντικατασταθεί με ΓΑΣ) και απαιτείται, για λήψη απόφασης, πλειοψηφία των 3/4 των παρευρισκομένων.
3. Η ποινή αυτή επιβάλλεται στα μέλη του Δ.Σ. στις εξής περιπτώσεις:
• Επίδειξη αδιαφορίας ως προς τις υποχρεώσεις του,
• Χρησιμοποίηση της ιδιότητάς του για επίτευξη προσωπικών ωφελειών,
• Παράβαση του Καταστατικού και των αποφασέων των Γενικών Συνελεύσεων,
• Παράβαση οικονομικής φύσεως, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 33 του παρόντος Καταστατικού, η οποία διαπιστώνεται από την Εξελεγκτική Επιτροπή.

1. Το Δ.Σ. συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μια φορά κάθε σαρανταπέντε (45) ημέρες, σε έκτακτη δε κάθε φορά που συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή επτά 7 μέλη του με έγγραφη αίτησή τους.
2. Σε κάθε συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη.
3. Για να είναι έγκυρες οι αποφάσεις απαιτείται η παρουσία οκτώ (8) τουλάχιστον μελών. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
4. Στις συνεδριάσεις συζητείται κάθε θέμα σχετικό με το Σωματείο το οποίο έχει προταθεί από μέλος του Δ.Σ.
Θέματα τα οποία προτείνονται εγγράφως από μέλη του Σωματείου συζητούνται υποχρεωτικά από το Δ.Σ. εντός μηνός από της υποβολής τους.
Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς τη σειρά συζήτησης των θεμάτων η προτεραιότητα κανονίζεται με πλειοψηφία και στην επομένη συνεδρίαση εισάγονται κατά προτεραιότητα τα υπόλοιπα.
5. Οι συνεδριάσεις είναι ανοικτές για την παρακολούθησή τους από τα μέλη του Σωματείου. Το Δ.Σ. όμως μπορεί να αποφασίσει, με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των παρόντων μελών του, να συνεδριάσει “κεκλεισμένων των θυρών”.

1. Το Ε.Π. είναι 7μελές και αποτελείται από τους:
• Πρόεδρο
• Αντιπρόεδρο
• Γενικό Γραμματέα
• Αναπλ. Γεν. Γραμματέα
• Γραμματέα Χρηματοοικονομικών
• Γραμματέα Επικοινωνίας
• Γραμματέα Οργανωτικού
2. Το Εκτελεστικό Προεδρείο υλοποιεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. και αποφασίζει για τρέχοντα θέματα και ενέργειες στο χρόνο που μεσολαβεί μεταξύ δύο διαδοχικών συνεδριάσεων του Δ.Σ.
Για κάθε κατά τα ανωτέρω συντελεσθείσα πράξη και ενέργειά του το Εκτελεστικό Προεδρείο ενημερώνει το Δ.Σ.

Αναδιάρθρωση του Δ.Σ. και του Ε.Π. γίνεται πάντοτε από την ολομέλεια του Δ.Σ. στις εξής περιπτώσεις:
α) Υστερα από παραίτηση μέλους του Δ.Σ
β) Υστερα από παραίτηση μέλους του Ε.Π.
γ) Μετά από πρόταση οκτώ (8) τουλάχιστον μελών του Δ.Σ.
Η αναδιάρθρωση με αναπλήρωση παραιτηθέντος μέλους γίνεται κατά τα οριζόμενα στο ΄Αρθρο 22.
Μετά την αναπλήρωση, εάν το παραιτηθέν μέλος κατείχε αξίωμα, ακολουθεί μυστική ψηφοφορία είτε για συνολική αναδιάρθρωση του Εκτελεστικού Προεδρείου είτε μόνο για το υπόψη αξίωμα. Κατά την ψηφοφορία αυτή, για την εκλογή σε κάθε αξίωμα, απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Για το αν θα γίνει συνολική αναδιάρθρωση ή μεμονωμένη εκλογή αποφασίζει το ΔΣ με απλή πλειοψηφία.
Σε περίπτωση που για 3 συνεχόμενες συνεδριάσεις του ΔΣ δεν καταστή δυνατή η ολομέλεια, τότε κατά την τρίτη συνεδρίαση αρκεί η παρουσία δέκα (10) τουλάχιστον μελών του ΔΣ.
Και κατά την ανωτέρω διαδικασία, ισχύουν τα προβλεπόμενα από το Αρθρο 43 περί κατανομής αξιωμάτων στους εκλογικούς συνδυασμούς, έτσι ώστε σε κάθε περίπτωση η αντικατάσταση να γίνεται από Σύμβουλο του συνδυασμού από τον οποίο προέρχεται ο αντικαθιστάμενος.

1. Το Σωματείο εκπροσωπείται σε όλες τις δικαστικές ή εξώδικες σχέσεις του, ενώπιον κάθε δικαστικής ή διοικητικής αρχής, καθώς και σε τρίτους, από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.. Με εισήγηση του Προέδρου και μετά από απόφαση του Δ.Σ., μπορούν να ανατεθούν παρόμοιες αρμοδιότητες σε άλλα μέλη της Διοίκησης.
2. Ο Πρόεδρος προβαίνει, μετά από απόφαση του Δ.Σ., σε έγερση αγωγών, υποβολή μηνύσεων, κατάργηση δικών και συμβιβασμό.
Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος διορίζεται μετά από εισήγηση του Προέδρου, με απόφαση του Δ.Σ.
3. Το Σωματείο γενόμενος μέλος Διεθνών Επαγγελματικών Οργανώσεων εκπροσωπείται από τους νομίμους εκπροσώπους του.
4. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., υπογράφει όλα τα εξερχόμενα έγγραφα, τα οποία πρέπει να περιέχουν την επωνυμία του Σωματείου και τον αριθμό της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου που αναγνώρισε την ίδρυσή του και τον αριθμό εγγραφής στο Βιβλίο Επαγγελματικών Σωματείων, καθώς και τα εντάλματα πληρωμών. Τα εντάλματα πληρωμών για να είναι έγκυρα πρέπει, επίσης, να υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Σωματείου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.
Ο Πρόεδρος μπορεί να ελέγχει την περιουσία του Σωματείου γνωστοποιώντας τα αποτελέσματα στο Δ.Σ.
5. Αναπληρωτής του Προέδρου, σε κάθε αρμοδιότητα, είναι ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
Αν απουσιάζουν συγχρόνως ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος, καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο πλειοψηφήσας από τους υπόλοιπους Συμβούλους στις αρχαιρεσίες που ανέδειξαν το Δ.Σ.

1. Ο Γενικός Γραμματέας διεξάγει και προσυπογράφει την αλληλογραφία του Σωματείου.
2. Φυλάσσει τη σφραγίδα του Σωματείου και το Αρχείο.
3. Μεριμνά για την τήρηση των Βιβλίων και των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και των συνεδριάσεων του Δ.Σ. καθώς και του Μητρώου των μελών. Συντάσσει και υποβάλλει στις εποπτεύουσες αρχές τα έγγραφα που ορίζει ο Νόμος.
4. Ενισχύεται στην εκτέλεση των καθηκόντων του από τον αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, ο οποίος και τον αναπληρώνει.

1. Ο Γραμματέας Χρηματοοικονομικών Θεμάτων μεριμνά για την είσπραξη των πόρων του Σωματείου.
2. Ενεργεί τις πληρωμές με εντάλματα υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, τηρεί το Βιβλίο Εισπράξεων – Πληρωμών καθώς και το Βιβλίο Περιουσίας του Σωματείου.
3. Συντάσσει τον ισολογισμό και απολογισμό και τους υποβάλλει στο Δ.Σ και την Εξελεγκτική Επιτροπή τον Ιανουάριο κάθε χρόνου.
4. Συντάσσει ακόμα τον προϋπολογισμό και τον υποβάλλει προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο εντός του πρώτου εικοσαημέρου του Ιανουαρίου κάθε χρόνου.
5. Καταθέτει σε Τράπεζα της Αθήνας κάθε ποσό που υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες δραχμές (100.000). Το ποσό αυτό δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση της Γ.Σ. λαμβανόμενη με απλή πλειοψηφία.
6. Αναλαμβάνει χρήματα κατόπιν έγγραφης εξουσιοδότησης του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα ή των αναπληρωτών τους, η οποία απευθύνεται προς την αρμόδια υπηρεσία της Τράπεζας.
7. Είναι ατομικά υπεύθυνος για την κινητή ή ακίνητη περιουσία του Σωματείου και μεριμνά για τη συντήρησή της.
8. Εισηγείται στο ΔΣ τρόπους αξιοποίησης των διαθεσίμων του Σωματείου, στα πλαίσια της παραγρ. 6 του άρθρου 4 του παρόντος Καταστατικού.
9. Αναπληρώνεται από Σύμβουλο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Ο Γραμματέας Επικοινωνίας μεριμνά για τις Δημόσιες Σχέσεις του Σωματείου.
2. Είναι υπεύθυνος για την έκδοση του περιοδικού Εντύπου του Σωματείου
3. Μεριμνά για την δημοσιοποίηση των θέσεων του Σωματείου μέσω Δελτίων Τύπου, Ανακοινώσεων και του περιοδικού Εντύπου του Σωματείου.
4. Μεριμνά για την διοργάνωση εκδηλώσεων του Σωματείου (επιστημονικών, κοινωνικών κλπ).
5. Για όλα τα ανωτέρω εισηγείται και ενεργεί στα πλαίσια των αποφάσεων του ΔΣ.
6. Αναπληρώνεται από Σύμβουλο που ορίζεται με απόφαση του ΔΣ.

1. Ο Γραμματέας Οργανωτικού μεριμνά για την οργάνωση της δράσης του Σωματείου στους εργασιακούς χώρους.
2. Ειδοποιεί, οργανώνει, συντονίζει, ενεργοποιεί τα μέλη του Σωματείου κατά τις διάφορες συλλογικές δραστηριότητες (συνελεύσεις, συγκεντρώσεις, κινητοποιήσεις, απεργίες, στάσεις εργασίας κλπ)
3. Μεριμνά για την τεχνική και λοιπή αναγκαία υποστήριξη των ανωτέρω δραστηριοτήτων.
4. Για όλα τα ανωτέρω εισηγείται και ενεργεί στα πλαίσια των αποφάσεων του ΔΣ
5. Αναπληρώνεται από Σύμβουλο που ορίζεται με απόφαση του ΔΣ.

Η Ε.Ε. είναι τριμελής. Εκλέγεται για θητεία τριών (3) ετών. Προέδρός της ορίζεται το μέλος της που πλειοψήφησε. Τα μέλη της Ε.Ε. πρέπει να υπηρετούν στην γεωγραφική περιοχή (διαμέρισμα) που ανήκει η έδρα του Σωματείου.

1. Η Ε.Ε. ελέγχει και εποπτεύει την οικονομική διαχείριση του Δ.Σ.
2. Συντάσσει έκθεση ελέγχου εντός του πρώτου 15νθημέρου του Ιανουαρίου κάθε χρόνου, μετά την κατάθεση του ισολογισμού και του απολογισμού και την υποβάλλει στο Δ.Σ. και τη Γ.Σ. για έγκριση.
3. Ασκεί έλεγχο οποτεδήποτε κρίνει σκόπιμο στα τηρούμενα Βιβλία και στα άλλα δικαιολογητικά στοιχεία του Σωματείου.
4. Δικαιούται να ζητήσει σύγκληση Γ.Σ. για λήψη αποφάσεων σε περίπτωση διαχειριστικών ανωμαλιών. Το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει Γ.Σ. εντός μηνός από την αίτηση της Ε.Ε.

1. Ιδρύονται Περιφερειακά Τμήματα (Π.Τ) στις έδρες Περιφερ. Λειτουργιών του ΟΤΕ οι οποίες ευρίσκονται εκτός της περιοχής της “τέως Διοίκησης Πρωτεύουσας”.
2. Τα Π.Τ καλύπτουν μεγάλες γεωγραφικές περιοχές, στις οποίες υπηρετούν συνολικά τουλάχιστον είκοσι (20) μέλη. Ο ανωτέρω αριθμός μελών είναι και το ελάχιστο όριο-προϋπόθεση για τη σύσταση Π.Τ. Το ελάχιστο αυτό όριο μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση της Γ.Σ. λαμβανομένη με απλή πλειοψηφία.
3. Οι έδρες των Π.Τ. καθώς και οι περιοχές δικαιοδοσίας τους καθορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Σωματείου.
4. Η ίδρυση νέων Π.Τ. γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και δεν αποτελεί καταστατική τροποποίηση.
5. Οι περιοχές δικαιοδοσίας των Π.Τ. μπορούν να αναδιαρθρώνονται με απόφαση της Γ.Σ. ύστερα από πρόταση του Π.Τ. και στη συνέχεια εισήγηση του Δ.Σ. προς τη Γ.Σ.
6. Στις έδρες των Π.Τ. εκλέγεται, με μυστική ψηφοφορία των υπηρετούντων μελών στις περιοχές δικαιοδοσίας τους, τριμελής Περιφερειακή Διοικούσα Επιτροπή (Π.Δ.Ε) ταυτόχρονα με την εκλογή του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου με μυστική καθολική ψηφοφορία των μελών. Σε περίπτωση που το Π.Τ. αριθμεί πενήντα (50) και άνω μέλη, τότε η Π.Δ.Ε είναι πενταμελής.
7. Η Π.Δ.Ε. συγκροτείται σε σώμα με την εκλογή Προέδρου, Γραμματέα και Γραμματέα Χρηματοοικονομικών. Σε περίπτωση πενταμελούς ΠΔΕ οι ανωτέρω συμπληρώνονται με δύο ακόμα μέλη: τον Αντιπρόεδρο και τον Αναπληρωτή Γραμματέα.
Για τη θητεία και την αναπλήρωση των μελών της ΠΔΕ του Π.Τ. ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 22 του παρόντος.
8. Για τις αρμοδιότητές των ΠΔΕ των Π.Τ. ισχύουν όσα ορίζονται στα άρθρα 24, 27, 28 και 29 του παρόντος.
9. Συγκαλείται στις έδρες των Π.Τ. Περιφερειακή Συνέλευση των μελών μια φορά το χρόνο τακτικά και έκτακτα όποτε η ΠΔΕ αποφασίσει. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα τα άρθρα 10, 11, 12 και 13 του παρόντος προβλέπουν.
Στην τελευταία πριν από τις αρχαιρεσίες Περιφερειακή Συνέλευση του Π.Τ. εκλέγεται τριμελής Περιφερ. Εφορευτική Επιτροπή με δύο αναπληρωματικά μέλη.
10. Τα Π.Τ. εκπροσωπούνται στα Εργατικά Κέντρα της ΄Εδρας τους, όπως το Καταστατικό του Εργατικού Κέντρου και οι ισχύουσες διατάξεις ορίζουν. Οι εκπρόσωποι για τα Τοπικά Εργατικά Κέντρα εκλέγονται στις αρχαιρεσίες ταυτόχρονα με την εκλογή της ΠΔΕ του Π.Τ. με μυστική καθολική ψηφοφορία.
11. Οι ΠΔΕ συνεδριάζουν τακτικά μια μόνο φορά το δίμηνο και έκτακτα όποτε τούτο ζητηθεί από τον Πρόεδρο ή την πλειοψηφία των μελών της ΠΔΕ ή το 1/5 των υπηρετούντων μελών στη περιοχή δικαιοδοσίας του Π.Τ.
12. Τηρούν βιβλίο Πρακτικών των συνεδριάσεών τους όσο και των Περιφερειακών Συνελεύσεων των μελών και κοινοποιούν τις αποφάσεις τους στο Δ.Σ.
13. Ενημερώνουν το Δ.Σ. για τις Περιφερ. Συνελεύσεις των μελών και λαμβάνουν μέρος στις Γεν.Συνελεύσεις του Σωματείου όπως το Καταστατικό και οι ισχύοντες νόμοι ορίζουν.
14. Αποφασίζουν για κάθε θέμα της Περιφ. Δικαιοδοσίας τους μέσα στα πλαίσια του Καταστατικού και του Εσωτ. Κανονισμού, των Γεν.Συνελεύσεων και των αποφάσεων του Δ.Σ.
15. Μετέχουν με αντιπρόσωπο τους στη Συντονιστική Επιτροπή Διοικήσεων. Εκπροσωπούν το Δ.Σ. σε επαφές με άλλες Τοπικές Διοικούσες μέσα στα πλαίσια των αποφάσεων των κεντρικών οργάνων.

Τα Περιφ. Τμήματα έχουν τους παρακάτω οικονομικούς πόρους:
α. Μηνιαία οικονομική ενίσχυση από το Δ.Σ. ύψους κυμαινόμενου από το 1/3 μέχρι το 1/2 της μηνιαίας συνδρομής των μελών που ανήκουν στη δύναμη της περιοχής δικαιοδοσίας τους. Το ύψος αυτό καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. ύστερα από αιτιολογημένη αίτηση της ΠΔΕ και εφόσον τα οικονομικά του Σωματείου επιτρέπουν την παροχή αυτής της οικονομικής ενίσχυσης.
β. ΄Εκτακτες οικονομικές ενισχύσεις από το Δ.Σ., σύμφωνα πάντα με τις οικονομικές δυνατότητες του Σωματείου.
γ. Εκτακτες εισφορές, οι οποίες καταβάλλονται από τα μέλη της περιοχής δικαιοδοσίας τους, μετά από απόφαση των Περιφ. Συνελεύσεων.
Οι δαπάνες μετακινήσεων των εκπροσώπων των Περιφ. Τμημάτων για συμμετοχή σε Γενικές Συνελεύσεις, Γεν. Συγκεντρώσεις, Συντονιστικές Επιτροπές Διοικήσεων ή άλλες εκδηλώσεις κατόπιν προσκλήσεως του ΔΣ, βαρύνουν το Σύλλογο.
Ολα τα παραστατικά των οικονομικών δαπανών και εισπράξεων αποστέλλονται στο Δ.Σ. δύο φορές το χρόνο, στο πέρας του α’ και β’ εξαμήνου κάθε λογιστικού έτους, και ενσωματώνονται στο Κεντρ.Ταμείο του Σωματείου για τον έλεγχό τους από τα αρμόδια όργανα.
Οι ΠΔΕ υποχρεώνονται πέρα από τα παραπάνω αναφερόμενα να τηρούν μητρώο των υπηρετούντων μελών στις περιοχές δικαιοδοσίας τους

Η Συντονιστική Επιτροπή Διοικήσεων απαρτίζεται από το Δ.Σ. και από τους Προέδρους των Π.Τ. και αποτελεί Συντονιστικό όργανο του Σωματείου.
Συγκαλείται τακτικά μια φορά το χρόνο, μέσα στο τρίμηνο που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής της τακτικής Γ.Σ. και κατά προτίμηση τις παραμονές της Γ.Σ.
΄Εκτακτα συγκαλείται όταν το Δ.Σ. κρίνει αναγκαίο ή όταν τούτο ζητηθεί από το 1/3 των ΠΔΕ. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να πραγματοποιηθεί με ευθύνη του Δ.Σ. μέσα σε 30 μέρες από την ημέρα της αίτησης.

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των οργάνων του Σωματείου (Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής, Αντιπροσώπων ΓΑΣ) διενεργούνται κάθε τρία (3) χρόνια. Ταυτόχρονα με τα όργανα του Σωματείου, εκλέγονται και οι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες οργανώσεις ή ενώσεις (Ομοσπονδίες κλπ) εκτός εάν από τα Καταστατικά των Οργανώσεων αυτών επιβάλλεται διαφορετικός χρόνος διενέργειας της ψηφοφορίας για την εκλογή των αντιπροσώπων, οπότε η εκλογή τους γίνεται σε άλλη επιτρεπόμενη ημερομηνία.
Η ημέρα της διεξαγωγής τους ορίζεται από την τελευταία σε απαρτία Γενική Συνέλευση με θέμα τις αρχαιρεσίες και εντός πενήντα (50) ημερών από τη λήξη της.
Στην τακτική αυτή Γενική Συνέλευση στην οποία παρίσταται και Πρωτοδίκης, εφόσον ο Νόμος το ορίζει, εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία 3μελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή με 2 αναπληρωματικά μέλη, η οποία μεριμνά για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών.
Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής πρέπει να υπηρετούν στη γεωγραφική περιοχή (διαμέρισμα) που ανήκει η έδρα του Σωματείου.
Η Εφορευτική Επιτροπή έχει δική της σφραγίδα.
Το εκλογικό σύστημα, για την εκλογή των μελών του Δ.Σ, της ΓΑΣ, της Εξελεγκτικής Επιτροπής καθώς και των αντιπροσώπων του Σωματείου σε υπερκείμενες ενώσεις ή οργανώσεις, είναι η απλή αναλογική.

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, η οποία τελεί υπό την Προεδρία ή του πλειοψηφήσαντος μέλους της ή (εφόσον ο Νόμος το ορίζει) Πρωτοδίκη, εντός οκτώ (8) το πολύ εργασίμων ημερών από την εκλογή της, γνωστοποιεί, με Ανακοίνωσή της, σε όλα τα μέλη του Σωματείου την ημερομηνία, τον τόπο, τον τρόπο και τη διάρκεια των αρχαιρεσιών και παρέχει οδηγίες για την υποβολή υποψηφιοτήτων (προκήρυξη αρχαιρεσιών). Η Εφορευτική Επιτροπή συμπεριλαμβάνει στην προκήρυξη των αρχαιρεσιών και την εκλογή αντιπροσώπων ΓΑΣ μόνο εφόσον, κατά την ημερομηνία της προκήρυξης (έκδοσης της ως άνω Ανακοίνωσης), ο αριθμός των μελών του Σωματείου είναι τουλάχιστον 800. Εάν ο αριθμός των μελών είναι κατώτερος των 800, τότε για την επόμενη θητεία Ανώτατο Οργανο του Σωματείου θα είναι η Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου.
Κάθε τακτικό μέλος του Σωματείου, που πληροί τις προϋποθέσεις του Νόμου και του Καταστατικού και θέλει να ασκήσει το δικαίωμα του εκλέγεσθαι, υποβάλλει έγγραφη αίτηση υποψηφιότητας στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, η οποία και ανακηρύσσει τους υποψήφιους είκοσι (20) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες προ της ημερομηνίας των εκλογών.
Κάθε συνδυασμός δεν μπορεί να περιλαμβάνει στο ψηφοδέλτιό του αριθμό υποψηφίων μεγαλύτερο από το διπλάσιο του αριθμού των τακτικών εκλεγομένων μελών σε κάθε Οργανο ή του αριθμού των τακτικών αντιπροσώπων σε υπερκείμενες οργανώσεις.
Τα μέλη της Γενικής Αντιπροσωπευτικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και οι Αντιπρόσωποι του Σωματείου σε υπερκείμενες ενώσεις εκλέγονται με μυστική και καθολική ψηφοφορία.
Σε περίπτωση υπάρξεως ενός μόνον συνδυασμού (ενιαίο ψηφοδέλτιο), δεν επιτρέπεται η σταυροδότηση περισσοτέρων από επτά (7) υποψηφίων του ενιαίου ψηφοδελτίου.
Η εκλογή διενεργείται με ψηφοδέλτια, τα οποία τυπώνονται με μέριμνα της Εφορευτικής Επιτροπής, η σχετική δε δαπάνη τύπωσης και αποστολής τους διατίθεται από τον Ταμία του απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου.
Οι υποψήφιοι κάθε εκλογικού συνδυασμού για το ΔΣ, τη ΓΑΣ και την Εξελεγκτική Επιτροπή μπορούν να περιλαμβάνονται στο ίδιο ψηφοδέλτιο κατά την κρίση της Εφορευτικής Επιτροπής.
Μέλημα της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι η έγκαιρη αποστολή των ψηφοδελτίων και του εν γένει εκλογικού υλικού σε όλα τα Περιφερειακά Τμήματα.
Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά για την τήρηση της τάξης κατά την ψηφοφορία, εποπτεύει ώστε οι αρχαιρεσίες να διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού βάσει του Μητρώου Μελών και αποφαίνεται προσωρινά για κάθε ανακύπτουσα αμφισβήτηση ή υποβαλλομένη ένσταση
Τα μέλη ψηφίζουν αυτοπροσώπως ή με σύστημένη επιστολή.
Το ψηφοδέλτιο, το οποίο είναι έντυπο, τοποθετείται από τον ψηφοφόρο μέσα σε ειδικό φάκελλο ψηφοφορίας, ο οποίος είναι μονογραμμένος από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή και φέρει την σφραγίδα του Σωματείου. Οι φάκελλοι κλείονται καλώς και στη συνέχεια ρίχνονται σε ψηφοδόχο, η οποία σφραγίζεται πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, συντασσομένου σχετικού πρακτικού.
Τα μέλη που ψηφίζουν αυτοπροσώπως επιδεικνύουν το ασφαλιστικό ή συνδικαλιστικό τους βιβλιάριο και την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο το οποίο αποδεικνύει την ταυτότητά τους. Σε περίπτωση απωλείας του ασφαλιστικού ή συνδικαλιστικού τους βιβλιαρίου, μπορούν να ψηφίσουν εφόσον υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του Νόμου.
΄Οσοι ψηφίζουν με συστημένη επιστολή τοποθετούν μέσα στον ειδικό φάκελλο ψηφοφορίας που τους αποστέλλεται από την Εφορευτική Επιτροπή, το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού ή του μεμονωμένου υποψηφίου, που ψηφίζουν.
Τον φάκελλο αυτό συνοδευόμενο από το συνδικαλιστικό ή το ασφαλιστικό τους βιβλιάριο και υπεύθυνη δήλωση των στοιχείων τους, τοποθετούν μέσα σε ένα δεύτερο μεγαλύτερο φάκελλο της μορφής που θα καθορίσει η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή και τον ταχυδρομούν, τον αποστέλλουν ή τον καταθέτουν στο POSTΕ RESTANΤΕ Ταχυδρομείου της περιοχής Αθηνών, το οποίο καθορίζεται από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, με την ένδειξη: “ΠΡΟΣ: Την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή της Ενωσης Μηχανικών-Επιστημόνων Τηλεπικοινωνιών ΟΤΕ”.
Η Υπεύθυνη Δήλωση θα είναι απαραιτήτως θεωρημένη από δημόσια αρχή ή τον εκάστοτε υπηρεσιακό προϊστάμενο του ψηφίζοντος.
Τα μέλη του Σωματείου που υπηρετούν στην περιοχή του λεκανοπεδίου Αττικής, ψηφίζουν με προσέλευσή τους στον τόπο διεξαγωγής της ψηφοφορίας, ενώπιον της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής αποκλειομένης της ψηφοφορίας δια συστημένης επιστολής, εκτός εάν κατά την ημέρα της ψηφορίας απουσιάζουν αποδεδειγμένα και αιτιολογημένα εκτός περιοχής Αττικής.
Τα μέλη του Σωματείου τα οποία δεν υπηρετούν στην περιοχή Αττικής και δεν υπάγονται σε Περιφερειακά Τμήματα ψηφίζουν είτε αυτοπροσώπως ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής (Κεντρικής ή Περιφερειακής) η οποία είναι πλησιέστερη προς την έδρα της Υπηρεσίας τους, είτε δια συστημένης επιστολής προς την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.
Τα μέλη του Σωματείου, τα οποία υπηρετούν στις περιοχές δικαιοδοσίας των Περιφ. Τμημάτων ή βρίσκονται σε αυτές την ημέρα των αρχαιρεσιών, ψηφίζουν αυτοπροσώπως στην Τριμελή Περιφ. Εφορευτική Επιτροπή η οποία εκλέγεται από την Περιφερ. Συνέλευση του Π.Τ. που πραγματοποιείται πριν τις αρχαιρεσίες.
Στην Τριμελή Περιφ. Εφορευτική Επιτροπή και μέσα στις προθεσμίες του Καταστατικού, υποβάλλονται υποψηφιότητες για την εκλογή της ΠΔΕ.
Τα μέλη του Περιφερειακού Τμήματος, τα οποία δεν υπηρετούν στην έδρα του Περιφ. Τμήματος ή απουσιάζουν αποδεδειγμένα και αιτιολογημένα κατά την ημέρα των αρχαιρεσιών εκτός περιοχής δικαιοδοσίας του Περιφ. Τμήματος, μπορούν να ψηφίζουν και δια συστημένης επιστολής προς την Τριμελή Περιφ. Εφορευτ. Επιτροπή του Περιφ. Τμήματος.
Η Περιφ. Εφορευτική Επιτροπή παραλαμβάνει από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή όλα τα υλικά για τις αρχαιρεσίες ανάδειξης των κεντρικών οργάνων του Σωματείου και τυπώνει με μέριμνα της όλα τα υλικά για τις αρχαιρεσίες ανάδειξης των ΠΔΕ.
Η Περιφερ. Εφορευτική Επιτροπή μετά το τέλος των αρχαιρεσιών αποσφραγίζει την ψηφοδόχο, προβαίνει σε καταμέτρηση των ψηφοδελτίων και αποστέλνει τηλεγραφικά τα αποτελέσματα στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή για τις αρχαιρεσίες του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου και παράλληλα αναδεικνύει την ΠΔΕ..
Συντάσσει και Πρακτικό το οποίο αποστέλλει με συστημένη επιστολή στον Πρόεδρο της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας γίνεται η διαλογή.
Σε περίπτωση παρουσίας στον τόπο της εκλογής και εκλογέων που δεν έχουν ακόμα ψηφίσει κατά την εκπνοή της καθορισμένης ώρας η ψηφοφορία παρατείνεται μέχρις ότου ψηφίσουν και αυτοί οι εκλογείς.
Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ενεργεί τη διαλογή και αναγράφει τους σταυρούς προτίμησης κάθε υποψηφίου σε πίνακα. Σε περίπτωση ισοψηφίας η σειρά καθορίζεται με κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή. Μετά τη διαλογή η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει τους επιτυχόντες κατά σειρά επιτυχίας, δηλαδή δεκαπέντε (15) τακτικά μέλη για το Δ.Σ. και τρία (3) για την Ε.Ε., τους Αντιπροσώπους στην ΓΑΣ σύμφωνα με τον αριθμό που προκύπτει από το άρθρο 14, καθώς και τους τακτικούς αντιπροσώπους στις υπερκείμενες οργανώσεις (εφόσον οι εκλογές για την ανάδειξή τους διενεργούνται ταυτόχρονα με τις εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων Διοίκησης του Σωματείου). Ανακηρύσσει επίσης τους επιλαχόντες κάθε συνδυασμού και για κάθε ΄Οργανο (Διοίκηση Σωματείου, αντιπρόσωποι σε υπερκείμενες οργανώσεις) ως αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά επιτυχίας.
Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή αποφασίζει σε κάθε γραπτή ένσταση που υποβάλλεται σε αυτήν και έχει σχέση τόσο με την ανακήρυξη των υποψηφίων όσο και με την όλη διαδικασία εκλογής και ανάδειξης των επιτυχόντων.
Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός ψηφοδελτίων η ανακήρυξη των επιτυχόντων ως και των αναπληρωτών τους γίνεται από τα πλειοψηφήσαντα ψηφοδέλτια σύμφωνα με το σύστημα της απλής αναλογικής. Σε περίπτωση δεύτερης κ.λ.π. κατανομής δεν συμμετέχουν οι μεμονωμένοι υποψήφιοι.
Στην περίτπωση εκλογής αντιπροσώπων ΓΑΣ στα γεωγραφικά διαμερίσματα, εάν μετά και από την τρίτη κατανομή των εδρών απομένουν αχρησιμοποίητα τυχόν υπόλοιπα στο ψηφοδέλτιο κάποιου συνδυασμού, τότε αυτά αθροίζονται με τυχόν ανάλογα υπόλοιπα του συνδυασμού σε άλλα γεωγραφικά διαμερίσματα και το άθροισμα μεταφέρεται στο γεωγραφικό διαμέρισμα της Αττικής. Αν το δεκαδικό αυτό υπόλοιπο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 1/2 τότε εκλέγεται ένας ακόμα αντιπρόσωπος για την Αττική, με την προϋπόθεση βέβαια ότι υπάρχει αδιάθετη έδρα στην Αττική.
Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει Πρακτικό Διαλογής και Πρακτικό Ανακήρυξης Επιτυχόντων, τα οποία υπογράφονται από όλα τα μέλη της.
Στο Πρακτικό Διαλογής αναγράφονται κατά σειρά επιτυχίας όλα τα ονόματα των υποψηφίων καθώς και ο αριθμός των σταυρών προτίμησης τους οποίους πήραν.
Στο Πρακτικό Ανακήρυξης Επιτυχόντων αναγράφονται κατά σειρά επιτυχίας τα ονόματα των εκλεγέντων και των αναπληρωτών τους και ο αριθμός των σταυρών προτίμησης. Σε περίπτωση πολλών ψηφοδελτίων αυτό γίνεται για κάθε ψηφοδέλτιο.
Αντίγραφα και των δύο Πρακτικών παραδίδονται από την Εφορευτική Επιτροπή στον υποψήφιο Σύμβουλο που πήρε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης.
Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ψηφοδελτίων τα παραπάνω Πρακτικά παραδίδονται στον πλειοψηφήσαντα υποψήφιο του πλειοψηφήσαντος ψηφοδελτίου.
Κατόπιν αίτησης οποιουδήποτε μέλους και εντός τριών εργασίμων ημερών από την υποβολή της χορηγείται υποχρεωτικά από τη Διοίκηση του Σωματείου στον αιτούντα αντίγραφο των Πρακτικών της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

Ολο το εκλογικό υλικό παραδίδεται στο Γενικό Γραμματέα του αποχωρούντος Διοικητικού Συμβουλίου με απόδειξη παραλαβής.
Ο Γενικός Γραμματέας υποχρεώνεται να παραδώσει το παραπάνω υλικό μαζί με όλο το Αρχείο του Σωματείου στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

΄Ολοι οι υποψήφιοι (συνδυασμοί ή μεμονωμένοι) έχουν δικαίωμα παρουσίας κατά την ψηφοφορία και τη διαλογή, δια ενός (1) μόνο αντιπροσώπου τους εξουσιοδοτημένου “εφ’ απλού”.

Θέματα σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής της ψηφοφορίας, που δεν προβλέπονται από το παρόν Καταστατικό, καθορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Σωματείου.

Μέσα σε δέκα (10) το πολύ ημέρες από την ημέρα εκλογής του, το Δ.Σ. συγκαλείται σε πρώτη συνεδρίαση μετά από έγγραφη πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος μέλους, όπως ορίζεται στο άρθρο 39, υπό την προεδρία του οποίου και διεξάγεται μυστική ψηφοφορία, για την ανάδειξη Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα, Αναπληρωτή Γραμματέα, Γραμματέα Χρηματοοικονομικών, Γραμματέα Επικοινωνίας και Γραμματέα Οργανωτικού.
Για την ανάδειξη στα ανωτέρω αξιώματα τα οποία αποτελούν το Εκτελεστικό Προεδρείο, ακολουθείται το εξής σύστημα:
Τα αξιώματα διακρίνονται σε κύρια (Πρόεδρος, Γ. Γραμματέας) και μη (υπόλοιπα αξιώματα).
Οι εκλογικοί συνδυασμοί ή οι μεμονωμένοι υποψήφιοι οι οποίοι έχουν έδρα στο ΔΣ διακρίνοται σε δύο κατηγορίες:
α) Σε εκείνους οι οποίοι αναδεικνύουν Σύμβουλο σε ένα τουλάχιστον από τα κύρια αξιώματα και
β) Στους υπόλοιπους συνδυασμούς που έχουν έδρα στο ΔΣ και δεν αναδεικνύουν Σύμβουλο στα κύρια αξιώματα.
Οι συνδυασμοί της (β) κατηγορίας έχουν απόλυτη προτεραιότητα στην ανάδειξη Συμβούλων σε ορισμένα από τα μη κύρια αξιώματα. Ο αριθμός και το είδος αυτών των αξιωμάτων καθορίζεται ως εξής:
Ο αριθμός των εδρών που έχει καταλάβει στο ΔΣ ο εκλογικός συνδυασμός της (β) κατηγορίας πολλαπλασιάζεται με το κλάσμα 7/15 και το αποτέλεσμα στρογγυλοποιείται προς τα άνω εάν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι ίσο ή μεγαλύτερο της μισής μονάδας ή προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο αυτής. Ο αριθμός που προκύπτει είναι το πλήθος των αξιωμάτων του Εκτελεστικού Προεδρείου τα οποία ο εκλογικός συνδυασμός έχει δικαίωμα να καταλάβει και στα οποία έχει απόλυτη προτεραιότητα στην ανάδειξη Συμβούλων (καταλαμβάνονται από δικούς του Συμβούλους εφόσον φυσικά το επιθυμούν). Το δε είδος αυτών των αξιωμάτων καθορίζεται με απόφαση του ΔΣ λαμβανόμενη με απόλυτη πλειοψηφία.
Ο εκλογικός συνδυασμός του οποίου Σύμβουλος δεν κατέχει κύριο αξίωμα στο Ε.Π. και έπεται σε εκλογική δύναμη του συνδυασμού από τον οποίο εκλέγεται ο Πρόεδρος καταλαμβάνει τη θέση του Αντιπροέδρου.
Εάν δύο ή περισσότεροι συνδυασμοί της (β) κατηγορίας έχουν τον ίδιο αριθμό εδρών στο ΔΣ τότε προτεραιότητα έχουν κατά σειρά οι συνδυασμοί με την μεγαλύτερη εκλογική (ποσοστιαία) δύναμη.
Τα αξιώματα στα οποία ένας συνδυασμός της (β) κατηγορίας μπορεί να αναδείξει Σύμβουλο είναι κατά μέγιστο τρία (3). Εάν σύμφωνα με το ανωτέρω συστήμα, προκύψει ότι σε ένα συνδυασμό της (β) κατηγορίας αναλογούν 3 αξιώματα τότε ένα από τα αξιώματα αυτά (το οποίο καθορίζεται με απόφαση του ΔΣ λαμβανόμενη με απόλυτη πλειοψηφία) διατίθεται σε Σύμβουλο του αμέσως επόμενου κατά σειρά εκλογικής δύναμης συνδυασμού.
Για την εφαρμογή του ανωτέρω συστήματος, ο τυχόν μεμονωμένος Σύμβουλος λογίζεται ως συνδυασμός με μιά (1) έδρα.
Η διαδικασία ψηφοφορίας έχει ως εξής:
Πρώτα διεξάγεται μυστική ψηφοφορία για την ανάδειξη Προέδρου, υπό την προεδρία του πλειοψηφήσαντος κατά τις αρχαιρεσίες συμβούλου. Μετά την εκλογή του Προέδρου, συνεχίζεται υπό την προεδρία του η μυστική ψηφοφορία για την ανάδειξη, κατά σειρά, Αντιπροέδρου, Γεν. Γραμματέα, Αναπλ. Γεν. Γραμματέα, Γραμματέα Χρηματοοικονομικών, Γραμματέα Επικοινωνίας και Γραμματέα Οργανωτικού.
Οι ιδιότητες αυτές (αξιώματα) ποτέ δεν μπορούν να συμπέσουν σε ένα και το αυτό πρόσωπο.
Κατά τις ανωτέρω ψηφοφορίες η υποβολή υποψηφιοτήτων υπόκειται στους όρους του προαναφερθέντος συστήματος κατανομής αξιωμάτων.
Για την εκλογή σε κάθε αξίωμα, κατά την ψηφοφορία αυτή, απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.
Σε περίπτωση που η πρώτη αυτή ψηφοφορία δεν αναδείξει πλειοψηφήσαντα, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται, με υποψηφίους μόνο τους δύο πλειοψηφήσαντες της πρώτης ψηφοφορίας.
Ψηφοφορία για την εκλογή συμβούλου σε οποιοδήποτε αξίωμα, διενεργείται μόνο εφόσον έχουν εκλεγεί Σύμβουλοι στα προηγούμενα, κατά την προαναφερθείσα σειρά, αξιώματα.
Σε περίπτωση αδυναμίας ανάδειξης Συμβούλου σε κάποιο αξίωμα, ακόμα και μετά την επαναληπτική ψηφοφορία μεταξύ των δύο πλειοψηφησάντων, η διαδικασία ψηφοφορίας διακόπτεται και επαναλαμβάνεται σε ημερομηνία και ώρα που θα καθορίσει η πλειοψηφία του Δ.Σ., και πάντως σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε (5) εργασίμων ημερών από την τελευταία συνδρίαση.
Κατά τις ανωτέρω συνεδριάσεις απαιτείται παρουσία δέκα (10) τουλάχιστο μελών.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν επιτευχθεί η συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα, μέσα σε δύο (2) μήνες, το πολύ, από την ημέρα ανακήρυξης των επιτυχόντων στις αρχαιρεσίες, τότε οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. μπορεί να ζητήσει το διορισμό προσωρινής Διοίκησης.
Αν μέσα στην προθεσμία των δέκα (10) ημερών δεν κληθεί το Δ.Σ. σε συνεδρίαση, για τη συγκρότηση σε σώμα, οι εκλεγέντες σύμβουλοι συνέρχονται αυτοδικαίως την ενδεκάτη (11η) ημέρα απο την ημερομηνία ανακήρυξης τους ως επιτυχόντων και ώρα 6 μ.μ. στα γραφεία του Σωματείου, για την πραγματοποίηση της ανωτέρω συνεδρίασης συγκρότησης σε σώμα.
Ο Γενικός Γραμματέας του αποχωρούντος Διοικητικού Συμβουλίου παραδίδει στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο το Αρχείο, τη σφραγίδα, τα Βιβλία, το Ταμείο και κάθε περιουσιακό στοιχείο του Σωματείου. Για την παράδοση και παραλαβή γίνεται ειδικό πρακτικό, αντίγραφο δε αυτού δικαιούται να λάβει ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του αποχωρούντος Διοικητικού Συμβουλίου.

Η τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού γίνεται από τη Γενική Συνέλευση (ή την ΓΑΣ, κατά περίπτωση), η οποία πρέπει να περιλαμβάνει στα θέματά της την τροποποίηση του Καταστατικού, με απόφαση που λαμβάνεται κατά τα οριζόμενα στα Αρθρα 13 και 18 του παρόντος.

Το Σωματείο διαλύεται αυτοδικαίως σε περίπτωση που ο αριθμός των μελών του καταστεί μικρότερος των (20) είκοσι.
Μπορεί να αποφασισθεί οποτεδήποτε η διάλυση του Σωματείου μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μελών, που λαμβάνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του παρόντος.
Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου η περιουσία του ουδέποτε διανέμεται μεταξύ των μελών αλλά κατατίθεται σε Τράπεζα της Αθήνας την οποία καθορίζει με απόφασή της η ανωτέρω ΓΣ, με την υποχρέωση η Τράπεζα να την παραδώσει άμα τυχόν επανασυσταθεί το Σωματείο.
Αν περάσει 10ετία από τη διάλυση του Σωματείου, η Τράπεζα παραδίδει την περιουσία του σε Ιδρυμα το οποίο καθορίζεται με απόφαση της ΓΣ λαμβανόμενη ταυτόχρονα με την απόφαση διάλυσης του Σωματείου.

Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Σωματείο μπορεί να εγγράφεται ή να υπάγεται σε ανώτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις, που επιδιώκουν γενικά τους ίδιους σκοπούς ή να προβαίνει σε ίδρυση επαγγελματικών ενώσεων ή να προσχωρεί ή να αποχωρεί από αυτές.
Μπορεί επίσης το Σωματείο μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να συνεργάζεται με άλλες οργανώσεις που επιδιώκουν τους ίδιους με αυτόν σκοπούς.

1. Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό ρυθμίζεται από την περί Σωματείων κείμενη Νομοθεσία.
2. Οπου αναφέρεται “απόφαση Γ.Σ.” ή “απόφαση Γ.Σ λαμβανόμενη με απλή πλειοψηφία” νοείται απόφαση λαμβανόμενη με σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός εάν άλλως ορίζεται από το Καταστατικό ή το νόμο.
3. Οπου στο παρόν αναφέρεται χρόνος σε “ημέρες” αυτές νοούνται ημερολογιακές εκτός εάν άλλως ορίζεται.
4. Οπου στο παρόν προβλέπεται ή καθορίζεται χρονική προθεσμία συγκεκριμένης διάρκειας μετά ή πριν από συγκεκριμένη ημερομηνία, εννοείται ότι η ημερομηνία αυτή δεν θα συνυπολογίζεται στην μέτρηση της προθεσμίας εκτός εάν ρητά αναφέρεται.
5. Σε όλες τις διατάξεις του Καταστατικού, τα προβλεπόμενα για την Γενική Συνέλευση ισχύουν και για την ΓΑΣ, εκτός εάν άλλως ορίζεται. Ο όρος «Γενική Συνέλευση» εναλλάσσεται ισοδυνάμως με τον όρο «Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση» ανάλογα με το εάν ο αριθμός των μελών είναι κάτω ή άνω του ορίου των 800 μελών.
6. Το λογιστικό έτος για το Σωματείο αρχίζει την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.
7. Θέματα που δεν ρυθμίζονται με το παρόν Καταστατικό καθώς και λεπτομέρειες εφαρμογής του ρυθμίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Σωματείου, στα πλαίσια πάντα των κειμένων διατάξεων της περί σωματείων Νομοθεσίας.

1. Οταν ο αριθμός των μελών του σωματείου ανέλθει σε 800 τουλάχιστον, η ανάδειξη των αντιπροσώπων της πρώτης Γενικής Αντιπροσωπευτικής Συνέλευσης που, κατά τα προβλέπομενα στο Αρθρο 9α, θα αντικαταστήσει την Γενική Συνέλευση, θα γίνει με τις πρώτες αρχαιρεσίες που θα διεξαχθούν αμέσως μετά την συμπλήρωση του ορίου των 800 μελών.
Με τη συμπλήρωση του ως άνω ορίου, τα προβλεπόμενα στο παρόν Καταστατικό περί Γενικών Συνελεύσεων και των δικαιοδοσιών αυτών ισχύουν και για την Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση με εξαίρεση τα άρθρα 9, 10, 11, 12 και 13 καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 44 και 45 οι οποίες αφορούν τις απαιτούμενες απαρτίες και πλειοψηφίες για τροποποίηση και διάλυση του Σωματείου. Στην τελευταία αυτή περίπτωση κατισχύουν οι διατάξεις του Αρθρου 18.
2. Σε περίπτωση που η θέση σε ισχύ του παρόντος Καταστατικού επιβάλλει, κατά την κρίση του ΔΣ, αλλαγή του ισχύοντος Κανονισμού, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται, μέσα σε τρεις (3) μήνες από την έγκριση του παρόντος Καταστατικού να συντάξει Νέο Εσωτερικό Κανονισμό προς έγκριση από τη Γεν. Συνέλευση, ο οποίος θα καθορίζει λεπτομερέστατα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών, τον τρόπο διεξαγωγής των εργασιών του Σωματείου και τα της λειτουργίας των Οργάνων του..
3. Οι εκπρόσωποι του Σωματείου στα Οργανα του Αρθρου 8 τα οποία προέκυψαν από τις προηγούμενες αρχαιρεσίες και μέχρι εξαντλήσεως της τριετούς θητείας των Οργάνων, θα προέρχονται, αναλογικά από την κατηγορία Πολυτεχνικής κατεύθυνσης και την κατηγορία Πανεπιστημιακής κατεύθυνσης του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση που, πριν από την εξάντληση της ανωτέρω τριετούς μεταβατικής περιόδου, διενεργηθούν πρόωρες εκλογές λόγω των παράγρ. 4 ή 5 του Αρθρου 22 του παρόντος, τότε η τριετής μεταβατική περιόδος ανανεώνεται και αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία των πρόοωρων εκλογών.
Τα αναφερόμενα στο Αρθρο 14 περί αναλογικής αντιπροσώπευσης των 5 γεωγραφικών περιοχών (διαμερισμάτων) στην ΓΑΣ και ανάδειξης των αντιπροσώπων σε αυτή, δεν θα ισχύσουν για τη ΓΑΣ που θα αναδειχθεί από πιθανές, κατά τα ανωτέρω, πρόωρες εκλογές, πριν από την εξάντληση της τριετίας. Στην μεταβατική αυτή περίπτωση η ψηφοφορία εκλογής των αντιπροσώπων στη ΓΑΣ θα είναι καθολική, με δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας από όλη την επικράτεια νοουμένη ως ένα ενιαίο γεωγραφικό διαμέρισμα.”
Το ποσοστό (επί του συνολικού αριθμού εκπροσώπων) με το οποίο θα εκπροσωπηθεί κάθε κατηγορία στα Οργανα του Σωματείου, θα είναι ίσο με το ποσοστό το οποίο αντιπροσωπεύουν τα μέλη της κατηγορίας αυτής στο σύνολο των μελών του Σωματείου (κατά την ημέρα των αρχαιρεσιών).
Ο ελάχιστος αριθμός Συμβούλων κάθε κατηγορίας θα προκύψει από στρογγυλοποίηση του αριθμού που εκφράζει το ποσοστό συμμετοχής (εκπροσώπησης). Αν το δεκαδικό υπόλοιπο αυτού του αριθμού είναι ίσο ή μεγαλύτερο της μισής ποσοστιαίας μονάδας, ο αριθμός θα στρογγυλοποιείται στο αμέσως ανώτερο ακέραιο. Αν είναι μικρότερος θα στρογγυλοποιείται στον αμέσως κατώτερο.
Τα ψηφοδέλτια των εκλογικών συνδυασμών θα πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριλαμβάνουν υποψηφίους τόσο από την κατηγορία της Πολυτεχνικής κατεύθυνσης όσο και από αυτή της Πανεπιστημιακής κατεύθυνσης και τουλάχιστον κατά την αναλογία των μελών κάθε κατηγορίας στο Σύλλογο.
Οι υποψήφιοι κάθε κατηγορίας για το ΔΣ και τη ΓΑΣ γράφονται σε ξεχωριστό χώρο του ψηφοδελτίου του εκλογικού συνδυασμού.
Η κατανομή των εκπροσώπων του ΔΣ και της ΓΑΣ στους εκλογικούς συνδυασμούς και στους μεμονωμένους υποψηφίους γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.1264/82 περί απλής αναλογικής.
Οι έδρες του κάθε συνδυασμού ανά κατηγορία προκύπτουν ως αποτέλεσμα της εξής πράξεως:
Ο συνολικός αριθμός των εδρών της κάθε κατηγορίας πολλαπλασιάζεται με το κλάσμα που προκύπτει εάν διαιρεθεί ο συνολικός αριθμός των εδρών που εκλέγει ο συνδυασμός δια του συνολικού αριθμού των μελών του ΔΣ ή της ΓΑΣ. Οι αδιάθετες έδρες που θα προκύψουν μετά την εφαρμογή του προηγούμενου υπολογισμού θα διατεθούν στους συνδυασμούς με τα υψηλότερα υπόλοιπα για να εκλέξουν τα υπόλοιπα μέλη της κατηγορίας.
Στην περίπτωση εκλογής μεμονωμένου υποψηφίου, ακολουθείται η παραπάνω διαδικασία για την κατανομή των υπολοίπων μελών της κατηγορίας από την οποία προέρχεται ο μεμονωμένος υποψήφιος.
Λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος Αρθρου ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του Σωματείου.

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησής του στο Βιβλίο Αναγνωρισμένων Σωματείων.

Το παρόν Καταστατικό αποτελείται από πενήντα (50)΄Αρθρα, αναπροσαρμόσθηκε σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία περί Επαγγελματικών Σωματείων, εγκρίθηκε δε κατά την Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση των μελών του Σωματείου της 16-3-2001.
Τούτο τροποποιεί και συμπληρώνει το προϊσχύσαν Καταστατικό, που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 15-2-1999, το οποίο πάλι τροποποίησε και συμπλήρωσε το προϊσχύσαν Καταστατικό, που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 2-10-1995, το οποίο πάλι τροποποίησε και συμπλήρωσε το προϊσχύσαν Καταστατικό, που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 17-1-1984, το οποίο πάλι τροποποίησε και συμπλήρωσε το προϊσχύσαν Καταστατικό, που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 16-3-1977, το οποίο πάλι τροποποίησε και συμπλήρωσε το προϊσχύσαν Καταστατικό, που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 22-11-1972, το οποίο πάλι τροποποίησε και συμπλήρωσε το προϊσχύσαν Καταστατικό, που έγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 6-4-1963, το οποίο πάλι τροποποίησε το κατά την ιδρυτική Συνέλευση της 16-7-1958 του Σωματείου συνταχθέν Καταστατικό, επικυρωθέν από τα τριάντα οκτώ (38) ιδρυτικά μέλη του Σωματείου και εγκριθέν από το Πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ’ αριθμ. 13575/58 απόφαση, το οποίο καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Αναγνωρισμένων Σωματείων υπό αύξοντα αριθμό 8761/1959.

ΜΑΡΟΥΣΙ 2-4-/2001

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ι. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ                           Κ. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ